Σε μία ακόμη επίδειξη αυταρχισμού και ολοκληρωτισμού προχωράει η κυβέρνηση της ΝΔ απαγορεύοντας για τέσσερις ημέρες τις συναθροίσεις άνω των τεσσάρων ατόμων, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.

46 χρονιά μετά την πτώση της χούντας, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Υπουργού Χρυσοχοϊδη βρίσκει την τέλεια αφορμή -αυτή των μέτρων περιορισμού για την πανδημία- να βάλει ξανά τη δημοκρατία στο γύψο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρ. 1029/8/18, ΦΕΚ 5046/Β/14-11-2020) μετά από εντολή των Μητσοτάκη – Χρυσοχοϊδη, ο άνω των τεσσάρων αριθμός πολιτών που θα βρίσκεται σε υπαίρθια συνάθροιση θα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο!

Η απόφαση προβλέπει, ως τώρα τουλάχιστον, την περίοδο από τις 6:00 της 15ης Νοεμβρίου 2020 έως και 21:00 της 18ης Νοεμβρίου 2020.

Ζούμε σκοτεινές εποχές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ολόκληρη η απόφαση:

Απόφαση Αριθμ. 1029/8/18
ΦΕΚ 5046/Β/14-11-2020
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ι. Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 11 και 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση του τελευταίου και

β. της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

2.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 από 06.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’4899), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β’ 4946) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

3.Την από 4.11.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4.Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη:

Τους επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίστανται στον σοβαρό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζει:

α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131) στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.

β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:

1.Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

2.Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

3.Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περίπτωσης α’ συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ.

γ. Όργανα βεβαίωσης

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων θα πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 από 06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β’4899).

δ. Η παρούσα ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here